AMIF-conferentie “Kleuterparticipatie anders bekeken”

Kleuterparticipatie anders bekeken, van ouderbetrokkenheid naar een ouder-schoolsamenwerking

Praktisch

Maandag 17 december 2018, Herman Teirlinckgebouw Havenlaan 88, 1000 Brussel
De studiedag is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk en kan tot 7 december. http://www.ugent.be/kleuterparticipatie

AMIF-Proeftuinen stellen oogst voor

Kleuterparticipatie wordt de laatste jaren meer en meer in verband gebracht met een goede ouder-schoolsamenwerking. Als een kleuter eenmaal naar school gaat, is open communicatie tussen de school en de ouders een hefboom voor kwaliteitsvol onderwijs.
Met de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie werkten scholen en partnerorganisaties uit Antwerpen Kiel en Antwerpen Kievit, Brussel, Gent, Mechelen, Menen en Oostende aan een wederkerig ouderbeleid. Zo wilden deze zeven proeftuinen positief wegen op de inschrijving en aanwezigheid van kinderen van vooral niet-EU-burgers (derdelanders).
Op de conferentie maak je kennis met dit pionierswerk. Samen willen we die dag antwoord bieden op:

  • Wat is nodig zodat ouders hun kind met een gerust hart toevertrouwen aan de kleuterschool?
  • Hoe dragen we zorg voor de medewerkers in de kleuterscholen die dit elke dag opnieuw tot stand brengen?
  • Een school staat niet alleen: wat kunnen welzijnsorganisaties (zoals kinderopvang, inloopteam, Huis van het Kind, Integratie & Inburgering …) en lokale besturen in deze zoektocht betekenen?
  • Welke soort kleuterschool en pedagogische keuzes zijn wenselijk om de aanwezigheid van kinderen van derdelander-ouders te verhogen?

VOOR WIE?
Scholenteams basisonderwijs, pedagogisch begeleiders, welzijnsorganisaties en lokale besturen die nieuwsgierig zijn naar creatieve praktijken in het versterken van een ouder-schoolsamenwerking.

DOOR WIE?
Lerend Netwerk AMIF 369, ESF – AMIF (Departement Werk en Sociale Economie
VBJK, centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen
Universiteit Gent: Steunpunt Diversiteit en Leren & Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Programma
09.00 u. Onthaal
09.30 u. Verwelkoming
09.45 u. Presentatie Prof. dr. Michel Vandenbroeck, “Ongelijke kleuterparticipatie: een probleem van kinderen, ouders of scholen?”
10.30 u. Pauze
11.00 u. Thematische keuzesessie 1 (aanduiden bij inschrijving)
12.30 u. Lunch
13.30 u. Thematische keuzesessie 2 (idem)
15.00 u. Slotbeschouwing Prof. dr. Piet Van Avermaet, “Aha! Eureka! Dat is het!”: verworven inzichten over ouder-schoolsamenwerking”
15.30 u. Afsluiting met boekvoorstelling
15.45 u. Receptie

Keuzesessies

1 – Stem van ouders
Medewerkers en ouders van de proeftuinen in Menen, Gent en Antwerpen Kiel getuigen hoe de stem van ouders het continue uitgangspunt en de leidraad voor het project vormt. Als schoolteam luisteren ze naar de stem van ouders zodat ze hun noden, bezorgdheden en vragen goed kunnen vatten. Met de kernvraag aan ouders: ‘Is deze school een goede plek voor mijn kind?’ getuigen de medewerkers van de proeftuinen hoe ze uitgedaagd werden om evident lijkende praktijken in vraag te stellen. Bovendien worden methodieken van praktijkonderzoek en ouderbevraging voorgesteld.

2 – Professionele ondersteuning aan leerkrachten en scholenteams
Werken aan een ouder-schoolsamenwerking is een voortdurend en dynamisch proces dat niet valt te herleiden tot een ‘quick fixed approach’. Leerkrachten en scholenteams hebben veel vragen en soms frustraties in het uitbouwen van een relatie met ouders. De proeftuinen Brussel, Antwerpen Kiel en Mechelen tonen hoe leerkrachten en scholenteams meegenomen worden in een procesbegeleiding om stap voor stap aan bezorgdheden, maar ook successen betekenis te verlenen. Zo groeit het vertrouwen in het professioneel omgaan met een diversiteit aan ouders.

3 - Ouders tegemoet treden vóór de inschrijving
Al vóór de inschrijving van hun kind op de kleuterschool kunnen ouders ondersteund worden in die belangrijke en tegelijk spannende transitie. Welzijnsorganisaties en scholen van de proeftuinen Brussel, Antwerpen Kiel en Gent tonen hoe ze dat samen aanpakken. Met hun kennismakingstrajecten nodigen ze ouders uit om bezorgdheden en twijfels voor de schoolstart te delen. Zo willen ze ouders versterken in hun proces van keuze en start in de kleuterschool.

4 – Warm onthaal na de inschrijving
Wanneer de ouders het kind uiteindelijk ingeschreven hebben in een school, volgt een volgende spannende, soms ook emotionele periode, zowel voor het kind als voor de ouder. De medewerkers van de proeftuinen Gent, Menen en Antwerpen Kievit vertellen hoe zij een warm en geleidelijk onthaal voor kinderen en ouders organiseren in de school. Hierbij zullen ze ons wegwijs maken in het belang van wederzijdse kennismakingsgesprekken, huisbezoeken en wenmomenten ouder-kind-leerkracht in de klas.

5 – Communicatiebeleid in een meertalige context
Bij het uitbouwen van een communicatiebeleid met ouders staat wederkerigheid centraal: ouders en school zijn partners die elkaar kunnen versterken, bevragen en waarderen. Dialoog is daarom erg belangrijk en maakt ook discussie en tegenspraak mogelijk. Medewerkers uit de proeftuinen Brussel, Oostende en Mechelen vertellen hoe ze formele en informele contactmomenten regelmatig overdenken en hoe ze gesproken en geschreven taal toegankelijk maken in een meertalige context.

6 – Ontmoeting en sociale cohesie
Samen met partners uit de buurt, zetten de scholen van de proeftuinen Antwerpen Kievit en Oostende in op ontmoeting tussen de verschillende ouders en gemeenschappen. Daarmee willen ze indirect bijdragen tot een betere sociale cohesie in de (lokale) samenleving. Praktijken worden toegelicht om ouders samen te brengen en onderling beter te verbinden zowel in de school als breder in de buurt.

Terug naar overzicht
Datum

17-12-2018