Transbaso - Van basis naar secundair onderwijs (2014-2017)

Transbaso is een interuniversitair SBO-onderzoeksproject. Doel van het onderzoeksproject is processen van school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs onderzoeken in de steden Antwerpen en Gent. Daarnaast is het eveneens de bedoeling tools te ontwikkelen die deze overgang vlotter zouden moeten doen verlopen en vervolgens de effectiviteit van deze tools onderzoeksmatig vast te stellen. 

De overgang van basis- naar secundair onderwijs is een eerste belangrijk scharnierpunt in de schoolloopbaan van jongeren. Niet alleen moeten leerlingen samen met hun ouders een keuze maken voor een school, vaak dient ook al een keuze te worden gemaakt voor een pakket van optie-uren die bepalend kunnen zijn voor de verdere keuzemogelijkheden van het kind.  Het OBPWO-onderzoek 07.03 heeft uitgewezen dat processen van school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs in Vlaanderen ten dele sociaal bepaald zijn (Boone & Van Houtte, 2010). Verder toonde dit onderzoek aan dat een keuze voor technische optie-uren veelal uitgesproken negatief is, dat er weinig contact is tussen actoren in het basis- en secundair onderwijs en dat bepaalde ouders van leerlingen moeilijk bereikt worden. Een belangrijke tekortkoming van dit onderzoek was echter dat het niet toelaat genuanceerde uitspraken te doen over leerlingen van niet-West-Europese origine. Deze groep verdient bijzondere aandacht aangezien onderzoek heeft aangetoond dat deze leerlingen een grotere kans hebben om ongekwalificeerd het secundair onderwijs te verlaten. Daarom richt het Transbaso-project zich specifiek op de steden Antwerpen en Gent, die gekenmerkt worden door een zeer diverse leerlingenpopulatie.

Het onderzoek verloopt in twee fasen. Eerst vindt er een baselinemeting plaats waarbij school- en studiekeuze in de diepte worden onderzocht in alle betrokken basisscholen, daarbij worden alle leerkrachten,  directeurs, leerlingen 5de leerjaar en hun ouders bevraagd. Vervolgens vindt er een effectiviteitsonderzoek plaats.

Het effectiviteitsonderzoek vindt in drie rondes plaats met telkens een pretest en een posttest, concreet wil dat zeggen dat we drie cohorten van leerlingen zullen volgen.  Naast een kwantitatieve pre- en posttest vindt er ook een kwalitatieve procesevaluatie plaats.

Het projectteam is een interuniversitair en multidisciplinair team. De Transbaso-medewerkers zijn verbonden aan:

  • Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL) – Universiteit Gent
  • Onderzoeksgroep Cultural Diversity: Opportunities & Socialisation (CuDOS) – Universiteit Gent
  • Kronos Sociaal Werk, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
  • Vakgroep Politieke Wetenschappen (POLI) - Vrije Universiteit Brussel
  • Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW) -  Universiteit Antwerpen
  • Faculteit Mens en Welzijn, Hogeschool Gent

Terug naar overzicht
Type

project

Thema Periode

1 januari 2014 - 31 december 2017

Onderzoeker(s)

karin.goosen@ugent.be (valorisatiecoördinator, SDL-UGent)
marie.seghers@ugent.be (kwalitatief onderzoeker, SDL – UGent)
simon.boone@vub.ac.be (onderzoekscoördinator, POLI-VUB)

Opdrachtgevers

IWT - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie