GEVALIDEERDE SCREENING Diversiteitsscreening Onderwijs DISCO

Auteurs

Piet Van Avermaet, Wendelien Vantieghem, Iris Roose, Karin Goosen

Jaar

2022

Inhoud

DISCO- het screeningsinstrument

“DISCO – Diversiteitsscreening onderwijs” is een meet- en reflectie-instrument ontwikkeld door het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL) van de Universiteit Gent en heeft als doel de attitude en het gevoel van bekwaamheid van (toekomstige) leerkrachten in kaart te brengen inzake omgaan met diversiteit in het onderwijs. 

In het bijzonder screent DISCO 2 dimensies van leerkrachten hun attitude:

  • A1. Attitude tegenover verschillende vormen van diversiteit (zijnde sociale achtergrond, etnische diversiteit, gender en holebiseksualiteit, mentale en fysieke beperkingen)
  • A2. Visie over de rol van onderwijs op vlak van diversiteit

Daarnaast screent DISCO 5 dimensies van leerkrachten hun gevoel van bekwaamheid:

  • B1. Oog hebben voor diversiteit
  • B2. Elke leerling laten (excel)leren
  • B3. Leerlingen begeleiden tot kwaliteitsvolle interacties
  • B4. De krachten bundelen met collega’s en externe partners
  • B5. De krachten bundelen met ouders

DISCO is een survey-instrument dat online ingevuld kan worden (zie https://barometer-disco.firebaseapp.com/start ). De individuele gebruiker krijgt automatisch feedback. DISCO kan ook een groepsrapport genereren dat zicht geeft op de heersende cultuur en onderliggende structuren in een school. Die inzichten zijn cruciaal voor de uitbouw van een holistisch diversiteitsbeleid. Ook schooloverstijgend kan er een DISCO-analyse gebeuren. 

DISCO is gevalideerd

Omdat er in Vlaanderen nood is aan een wetenschappelijk gefundeerd en gevalideerd meet- en reflectie-instrument, herwerkte het Steunpunt Diversiteit & Leren in de loop van 2017-2018 de DISCO volgens regels van de wetenschappelijke kunst. Deze herwerkte DISCO werd in een eerste ronde afgenomen bij een 1000-tal studenten lerarenopleiding. Op basis van statistische analyses sneuvelden de items die de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument in gedrang brengen. Deze ingekorte DISCO werd vervolgens in een tweede ronde bij een 600-tal leraren lager en secundair onderwijs afgenomen. Statistische analyses bevestigden de dimensies die bekomen waren na de eerste ronde. Door het instrument te cross-valideren levert DISCO valide en betrouwbare resultaten op bij afname in zowel de context van de lerarenopleiding lager- en secundair onderwijs als in scholen lager- en secundair onderwijs. 

DISCO is uniek

Met de herwerking en validering van DISCO zet het Steunpunt Diversiteit & Leren zo een wetenschappelijke gefundeerd en gevalideerd reflectie- en meetinstrument neer dat als enige instrument in Vlaanderen het brede palet aan aspecten van omgaan met diversiteit in onderwijs in kaart brengt. 

DISCO focust niet op één vorm van diversiteit (bv. etniciteit) maar bevraagt overtuigingen over de brede diversiteit in onderwijs: etniciteit, gender & holebi, sociaaleconomische achtergrond en beperkingen. Zo komt DISCO tegemoet aan de realiteit van de klas waar verschillende vormen van diversiteit aanwezig zijn en elkaar doorkruisen. De expliciete bevraging (en bespreking) van attitudes tegenover die verschillende vormen van diversiteit, stimuleert leerkrachten om breder en meer inclusief te gaan kijken naar diversiteit.

DISCO is intellectueel eigendom van het Steunpunt Diversiteit & Leren UGent

Het Steunpunt Diversiteit en Leren, meer bepaald de Universiteit Gent heeft het volledige intellectuele eigendom van het DISCO instrument. Zij zijn de enige partij die het instrument op commerciële wijze mogen gebruiken voor monitoring & begeleiding (zie bijlage 4).

Url

https://barometer-disco.firebaseapp.com/

Afbeelding

disco logo